БИДНИЙ АЛСЫН ХАРАА

Дэвшилтэт техник технологийн ололтыг эрэлхийлсэн Олон улсын эрдэм шинжилгээ, судалгааны төв байна